Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini dirujuk sebagai “APDP”), yang mengawal pemprosesan data peribadi dalam urusniaga komersil, terpakai untuk Pertubuhan untuk Advokasi dan Kesedaran Kanser Kuching (SCAN) (selepas ini dirujuk sebagai “SCAN” atau ” kami “). Untuk tujuan notis bertulis ini, istilah “data peribadi” dan “pemprosesan” hendaklah mempunyai maksud yang telah ditetapkan dalam PDPA.

Notis data peribadi ini memberitahu anda bahawa data peribadi anda sedang diproses oleh atau bagi pihak SCAN.

Data peribadi yang diproses oleh kami mungkin termasuk nama anda, kad pengenalan nasional, (No. Kad Pengenalan), nombor telefon, alamat rumah, alamat e-mel, jawatan kerja, jantina, umur, nombor telefon bimbit, Alamat IP, data peribadi yang sensitif dan semua maklumat lain yang dikenal pasti secara peribadi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang atau standard privasi antarabangsa.

Kami akan memproses data peribadi anda, termasuk apa-apa maklumat tambahan yang akan anda berikan kemudian, untuk tujuan berikut (“Tujuan”):

  • Untuk berkomunikasi dengan anda;
  • Untuk memberitahu anda mengenai acara dan aktiviti kami;
  • Untuk menjawab pertanyaan anda;
  • Untuk menghantar promosi dan material pendidikan;
  • Untuk tujuan tinjauan dan tujuan penyelidikan;
  • Untuk semua tujuan lain yang berkaitan dengan mana-mana perkara di atas.

Data peribadi anda akan dikumpulkan dari pelbagai sumber, termasuk maklumat yang telah anda berikan kepada kami, maklumat daripada pihak ketiga dan maklumat dalam domain awam.

Kami berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan pihak ketiga untuk membantu kami menggunakan Maklumat Peribadi anda, seperti yang diterangkan di atas. Kami menggunakan Google Analytics untuk membantu kami memahami bagaimana pelanggan kami menggunakan laman ini-anda boleh membaca lebih lanjut mengenai bagaimana Google menggunakan Maklumat Peribadi anda di sini: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Anda juga boleh keluar dari Google Analytics di sini: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Akhir sekali, kami juga mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan, untuk menjawab sepina, waran geledah atau permintaan sah lain untuk maklumat yang kami terima, atau untuk melindungi hak kami.

Kami mengemas kini dasar privasi ini dari semasa ke semasa untuk semakan sebagai contoh, perubahan kepada amalan kami atau atas sebab operasi, perundangan atau peraturan yang lain.

Anda diberi notis bahawa perkhidmatan kami hanya akan tersedia kepada anda apabila anda menerima dan secara nyata bersetuju dengan syarat-syarat Dasar Privasi ini, di mana penerimaan dan persetujuan nyata seperti itu akan dibuktikan dengan anda mengklik atau menyemak atau menunjukkan dengan sewajarnya pada bahagian persetujuan yang relevan pada borang pendaftaran atau dokumen lain yang akan diberikan kepada anda mengikut mana-mana yang berkenaan.

Oleh itu, penerimaan anda terhadap terma Dasar Privasi ini, anda dengan itu dianggap jelas bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda oleh SCAN atau mana-mana ejen, pekerja, rakan kongsi dan / atau kontraktor yang diberi kuasa untuk tujuan seperti yang dinyatakan.

Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan data peribadi anda seperti berikut:

Pegawai untuk dihubungi : Chris Cheng

Emel: general@scan.org.my

Dasar Privasi SCAN dalam Bahasa Inggeris